H2 Hub Twente logo type blue on transparant background
Productie
Opslag
Toepassingen
Nieuws

Subsidieregeling voor waterstof in de transportsector

De H2Hub Twente heeft rond de zomer van dit jaar het initiatief genomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een nieuwe subsidieregeling van het ministerie van I&W om de toepassing van H2 in de mobiliteitssector te bevorderen, de zogenaamde SWiM subsidie. In het afgelopen half jaar zijn meerdere gesprekken gevoerd met het ministerie, vervoerders en verladers in de regio en potentiële exploitanten van waterstof vulpunten. Tijdens een bijeenkomst op 4 december, georganiseerd in samenwerking met Port of Twente, zijn ondernemers uit de sector geïnformeerd over de resultaten van deze verkenning.

Waterstof in Mobiliteit

Over de toepassing van waterstof in de mobiliteitssector bestaan nog veel onzekerheden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat typeert de markt van waterstof in dit verband als ‘afwachtend’: zonder voertuigen komt er geen tankinfrastructuur, en zonder tankinfrastructuur komen er geen voertuigen. De onrendabele top van zowel tankinfrastructuur als voertuigen is nog te hoog, waardoor investeringen uitblijven. Het ministerie wil met een nieuwe subsidieregeling deze patstelling doorbreken en het aantrekkelijker maken om te investeren in waterstof. Vooral bij zwaar (weg)transport – met veelal lange afstanden en een zware vermogensvraag – lijkt veel voordeel te behalen met schonere voertuigen op waterstof.

 

Voor wie is de ‘Waterstof in Mobiliteit’ subsidie?

De SWiM-subsidie kan alleen worden aangevraagd door consortia. Bij dat laatste moet worden gedacht aan samenwerkingsverbanden van partijen uit de hele waterstofketen (zoals exploitanten van waterstof-infrastructuur, transportondernemingen en verladers). Daarbij moet sprake zijn van een combinatie van voertuig- en tankinfrastructuur, waardoor de tankinfrastructuur al vanaf de start van exploitatie kan rekenen op een basisafname. Hierdoor komt opschaling van zowel tankinfra als voertuigen tot stand, met doorwerking naar de opschaling van productie van groene waterstof. Verder streeft het ministerie naar een evenwichtige landelijke spreiding van waterstoftankstations, en zal er veel nadruk liggen op projecten in de buurt van stedelijke knooppunten en corridors.

 

Wanneer kan subsidie worden aangevraagd?

In de conceptversie van de regeling is uitgegaan van een publicatie in januari 2024 en een openstelling op 5 maart 2024. Helaas is als gevolg van de Tweede Kamer verkiezingen in november de behandeling van de begroting 2024 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer uitgesteld tot 22 januari 2024. Verder moet worden gewacht op de behandeling van de Voorjaarsnota in juni 2024. Dit betekent dat de SWiM naar verwachting niet eerder dan rond de zomer van 2024 opent.

No items found.

Partners in dit project

No items found.
Terug naar nieuwsoverzicht